Naujienos

Apie seminarà

Praneðimai

Dalyviai

Apie lazerius

Akimirkos

Nuorodos

Kontaktai

 
 

Puslapis atnaujintas

2009-11-20 09:25:16

Top100.lt
Skaitiklis sukasi

nuo 2003 11 04

Èia visada rasite buvusiø ir bûsimø praneðimø temas bei turiná

2009-11-20 Andrius Melninkaitis Optiðkai atsparios lazerinës dangos I
2009-10-30 Ramûnas Aleksiejûnas Optiniai netiesiðkumai, suþadinimo-zondavimo metodai ir jø pritaikymas medþiagotyroje
2009-10-16 Lina Þitkutë Kampinës sklaidos matavimas
2009-10-09 Karolina Stankevièiûtë Fazinio vaizdo rekonstrukcija
2009-10-02 Mindaugas Gecevièius Ðviesolaidinio stiprintuvo tyrimas ir jo panaudojimas parametrinei ðviesos generacijai
2009-09-18 Mikas Vengris Augalø ðviesà surenkanèios antenos LHCII tyrimas þadinimo-zondavimo spektroskopijos metodu
2009-03-20 Karolina Stankevièiûtë Lazerinës plazmos spektroskopijos (LIBS) principai
2006-11-23 Valdemaras Juzumas Lazeriniai abliacijos procesai saulës elementø technologijai
2006-11-16 Donatas Adomënas Lazeriu formuojami saulës elemento kontaktai
2006-11-09 Domantas Peckus Laurdano spektroskopija
2006-11-02 Alfredas Gradzevièius Femtosekundiniu lazeriu indukuotø optiniø paþeidimø slenksèio matavimø automatizavimas
2006-05-25 Eglë Sirvydytë Graþus seminaras
2006-05-25 Andrius Þukauskas Lazeriu indukuotos plazmos vandens laðeliuose pagrindu veikiantys EUV spinduliuotës ðaltiniai
2006-05-11 Evaldas Stankevièius 3D mikrostruktûrø formavimas dvifotonës polimerizacijos metodu
2006-05-04 Loreta Meslinaitë UV lazeriu indukuotø defektø KDP kristale tyrimas
2006-04-27 Paulius Pobedinskas Ðaldymo efektas diodø p-n sandûrose
2006-04-20 Kristijonas Vizbaras Puslaidininkiniai lazeriai ir þemadaþniø triukðmø spektroskopijos pritaikymas jø kokybei bei patikimumui nustatyti
2006-04-06 Audrius Zaukevièius Diodinio kaupinimo Nd:YVO4 pikosekundinis lazeris su aukðto daþnio elektrooptine rezonatoriaus iðkrova (eksperimentas ir modeliavimas)
2006-03-30 Domantas Peckus Optinë holografija ir jos taikymai
2006-03-23 Mikas Vengris (Bakterio)Rodopsinas - modelinis fotoaktyvus baltymas ir naujausiø biologiniø spektroskopijø 'poligonas'
2006-03-16 Dainius Perednis Spektroskopinë elipsometrija
2006-03-09 Lauryna Petravièiûtë Parametriniai ðviesos prietaisai
2006-03-02 Tadas Balèiûnas Skaitmeninës holografijos principai
2006-02-23 Andrius Melninkaitis Skaitmeniniai vaizdai: registravimas, taikymai, skaitmeninë analizë
2006-02-09 Augustinas Vizbaras InGaAs/InP Griûtiniø fotodiodø triukðmai
2005-12-31 Kalëdø Senelis NUOÐIRDÞIAI SVEIKINAME SU ÐV. KALËDOMIS! LINKIME LINKSMAI SUTIKTI NAUJUOSIUS 2006 METUS !
2005-12-15 Kazimieras Jankauskas Lazeriu indukuotos plazmos spektroskopija
2005-12-15 Mindaugas Èësna Monolitiniø lazeriniø rezonatoriø tyrimai nestandartiniø bangos ilgiø generacijai
2005-12-08 Giedrius Abromavièius Fotografijos principai
2005-12-01 Mangirdas Malinauskas Lazerinë polimerizacija
2005-11-24 Viaèeslav Kudriaðov Skaidriø medþiagø modifikavimas ir mikroapdirbimas femtosekundiniais impulsais
2005-11-17 Sylvain Poirier Understanding Special Relativity theory with geometric intuition
2005-11-10 Josef Braeu Thermographic phosphors as temperature sensor in gas turbines (Diploma thesis work)
2005-10-20 Arûnas Tuzikas Femtosekundinio lazerio impulso sàveika su skaidriomis medþiagomis ir jo panaudojimas uþraðant difrakcines gardeles
2005-10-12 Harvey Washbrook Welcome to Andor Technology
2005-10-12 Andrius Melninkaitis 2005/2006 LTC Seminaro sezonas atidaromas
2005-05-26 Ðarûnas Anilionis Fotoniniai kristalai
2005-05-19 Ignas Bagdonas Optinës komunikacijos
2005-05-12 Modestas Ðinkevièius Lazeriniai radarai
2005-04-28 Marijus Brikas Lazerinis mikroapdirbimas
2005-04-21 Martynas Peckus Pavirðiumi emituojantys lazeriai VCSEL
2005-04-14 Julius Januðonis Saulës elementai
2005-04-07 Vitalijus Karabanovas Nanobiotechnologija: Kvantiniai taðkai ir jø taikymas biologijoje ir medicinoje
2005-03-17 Andrius Melninkaitis Elipsometrijos principai
2005-03-10 Mindaugas Maciulevièius Atosekundiniø(10-18 s) ðviesos impulsø generacija
2004-12-16 Modestas Ðinkevièius Optiniø komponentø sugertis. KDP kristalø sugertis 1064 nm, 532 nm, 355nm bangø ruoþuose
2004-12-09 Darius Mikðys Lazeriu indukuoti paþeidimai optiniuose elementuose
2004-12-02 Andrius Þukauskas Galingø lazeriniø ðviesos impulsø sugertis
2004-11-25 Liudas Dabkevièius Netiesiniai reiðkiniai ðviesolaidþiuose
2004-11-18 Darius Kuèinskas Muzika ir technologijos
2004-11-18 Jonas Valanèius Muzikos technologijos
2004-11-11 Maratas Safinas Optinës dangos II: plonø sluoksniø technologija
2004-11-04 Martynas Barkauskas Ultra trumpøjø impulsø trukmës matavimas
2004-10-28 Domas Paipulas Lazeris þvelgia á dangø (didelës skyros astrofizikiniai prietaisai)
2004-10-21 Skirmantas Aliðauskas Periodinës dielektrinës struktûros
2004-10-14 Andrius Melninkaitis Seminaro sezono 2004/2005 atidarymas
2004-05-26 Edita Èekuolienë Bendravimas pagal neurolingvistiná programavimà
2004-05-19 Lina Nevulytë Ðviesa Medicinoje
2004-05-12 Andrius Melninkaitis Automatizuota optiniø komponentø atsparumo testavimo sistema
2004-05-05 Vikintas Paðilys Ðviesos sustabdymas
2004-04-28 Viktorija Pyragaitë Topologinio krûvio tvermë optinëje parametrinëje generacijoje kaupinant aukðtesnës eilës Beselio-Gauso pluoðtais
2004-04-21 Tadas Balèiûnas Ðviesolaidþiai
2004-03-31 Viaèeslav Kudriaðov Intensyviø ðviesos impulsø generacija keliø opiniø ciklø reþime
2004-03-24 Tadas Lipinskas Ramano sklaida
2004-03-17 Vygantas Bielskis Elipsometrija
2004-03-10 Sergejus Orlovas Difrakcijos ir dispersijos slopinimas optinio parametrinio stiprinimo metu
2004-03-03 Darius Mikðys Grafinë programavimo kalba LabView
2004-02-25 Martynas Barkauskas Femtosecond laser pulse shaping and coherent control
2004-02-18 Martynas Peckus Ðviesos dariniai netiesiniuose rezonatoriuose
2004-02-11 Andrius Melninkaitis Optiniai rezonatoriai
2004-02-04 Modestas Ðinkevièius Optiniø komponentø sugerties matavimo metodai
2003-12-23 Martynas Barkauskas Aukðtesniøjø harmonikø generacija
2003-12-17 Mindaugas Maciulevièius Sklaidos matavimai
2003-12-10 Maratas Safinas Optinës dangos
2003-12-03 Ramûnas Augulis Skenuojanèio zondo mikroskopija
2003-11-26 Ona Balachninaitë Periodiðkai orientuoti Lièio Niobato dariniai ir jø taikymai
2003-11-19 Viktorija Pyragaitë Sûkûriniø pluoðtø sklidimas laisvoje erdvëje
2003-11-12 Virginija Petrauskienë Optinis pincentas
2003-11-05 Darius Stuèinskas Fotodiodai
2003-10-29 Jonas Pocius Lazeriniais diodais kaupinamo kvazi-trijø lygmenø regeneratyvinio stiprintuvo modeliavimas
2003-10-22 Rimtautas Piskarskas Fotodetektoriai
2003-10-15 Dr. Bernd Eppich Beam characterization according to current ISO standards
2003-10-08 Viaèeslav Kudriaðov Femtosekundiniø impulsø sklidimo kvarciniame stikle tyrimai
2003-10-01 Sigitas Gintautas (Kviestinio sveèio seminaras) Pensijø sistemos reforma
2003-09-24 Tomas Rakickas Dielektriniø veidrodþiø paþeidimo slenksèio priklausomybës nuo lazerio pluoðto skersmens tyrimas
2003-09-17 Andrius Melninkaitis Video LIDT detection & damage analysis technique in-situ
2003-09-17 Andrius Melninkaitis Seminaro atidarymas

Viso praneðimø: 87

  kitas_pranesimas Greitai bus ...  
 
© Vilniaus Universiteto Lazeriniø Tyrimø Centras 2003, Saulëtekio al. 10, Vilnius

Valid HTML 4.01!